Testimonials

Pershtypjet e para mbi trajnimin Web Design jane shume te mira. Trajneri eshte shume i qarte ne ate qe e shpjegon dhe ligjerata eshte e strukturuar sic duhet.
~ Ermira Berisha
Më: 01.12.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
The web design course is very good. I have only one word for Professor Tahir: he is a professional, and I have never seen anyone explain as clearly and as well as he does
~ Edis Batilović
Më: 27.11.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Kursi eshte shume i mire dhe i kapshem, po ashtu edhe sqarimet e profes rreth temave jan shume te kapshme.
~ Art Surdulli
Më: 12.11.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Shum trajnim i duhur dhe shumë profesional
~ Qendrim Ahmeti
Më: 11.11.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Super i kenaqur,super spjegim!
~ Ilir Shala
Më: 10.11.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 4
Menyra e trajnimit eshte shume e pershtatshme dhe e rrjedhshme e ilustruar me shembuj dhe keshilla te dobishme. Dobesi shoh vetem rrjedhen e shpejt te kursit
~ Lavdim Meholli
Më: 02.11.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Ska fjal per kursin, sidomos ligjeruesi eshte shume I afte ne fushen qe ai na meson, me shum skam cfare te shtoj.
~ Samir Januzi
Më: 27.10.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Një kurs mjaftë i qelluar nga ana e ICT-s për aftesimin e të rinjeve ne fushen e programimit
~ Hekuran Zabërxha
Më: 26.10.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Shume e kenaqur me kursin, ja vlen te rekomadohet dhe per te tjeret
~ Vjollca Sejdiu
Më: 26.10.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Eshte nje kurs shum i kuptueshem dhe shum i kapshem
~ Albin Krasniqi
Më: 24.10.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Shume profesional dhe i kuptueshem, e rekomandoj
~ Ardiana Qadraku
Më: 19.10.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Kursi është shumë i mirë dhe shumë i kuptueshëm.
~ Albin Krasniqi
Më: 30.09.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5
Çdo gjë është në rregull,jam shumë i kënaqur me ligjërimin e profesorit. Laravel po duket të jetë paksa më sfidues dhe më kompleks për mua.
Everything is fine, I am very pleased with the professor's lecture. Laravel is seeming to be a little more challenging and complex to me.
~ Arben Rexhepi
Më: 29.08.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Po më pëlqen shumë kursi dhe ua rekomandoj edhe të tjerëve.
I really like the course and recommend it to others.
~ Suel Saraçi
Më: 28.08.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Kursi i WordPressit me profesorin z.Tahir Hoxha ishte intensiv dhe shpjegimi ka qenë teper i qartë. Dua të veçoj se në këtë kurs kemi pasur një përparësi shumë të madhe: mundësinë e ndjekjes së ligjërimit të regjistruar. E ku ka më mirë se sa të mund të ridëgjosh mësimin e ligjëruar atëhere kur të nevojitet sërish?! Ua rekomandoj edhe të tjerëve, sepse, nqs vërtetë duan të mësojnë, do të gjejnë një ligjërim shumë të qartë dhe korrekt.
The WordPress course with Professor Mr. Tahir Hoxha was intensive and the explanation was very clear. I want to point out that in this course we had a very big advantage: the possibility of attending the registered lecture. And where better than to be able to listen to the taught lesson when it is needed again ?! I recommend it to others as well, because if they really want to learn, they will find a very clear and correct discourse.
~ Migena Gjylhasani Canhasi
Më: 23.08.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Jam jashtëzakonisht i knaqur që kam qenë pjesë e këtij kursi. Informacioni që serviret në këtë kurs është i një standarti krejtësishtë tjetër, aty ke mundësi të mësosh gjëra të cilat në jeten e përditshme në profesionë vështirë të ti ofroj njeri me një profesionalizëm dhe përkushtim të tillë si Tahir Hoxha. Mbi të gjitha këtë kurs jua rekomandoj të gjithë studentëve apo të sapo diplomuarve sepse me të vërtetë ja vlenë. Mos hezitoni të bëheni pjesë e këtij kursi!
I am extremely pleased to have been part of this course. The information served in this course is of a completely different standard, there you have the opportunity to learn things that in everyday life in professions it is difficult to offer someone with a professionalism and dedication such as Tahir Hoxha. Above all, I recommend this course to all students or recent graduates because it is really worth it. Do not hesitate to become part of this course!
~ Gramos Feka
Më: 20.08.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Kursi Laravel ka qenë një kurs i veçantë, në të cilin janë përmbledhur të gjitha temat kryesore. Eksperienca dhe njohuritë e profesorit janë ata që e veçojnë këtë kurs. Unë personalisht jam nda shumë i kënaqur!
The Laravel course was a special course, in which all the main topics were summarized. The experience and knowledge of the professor are what set this course apart. I personally am very pleased!
~ Adnan Vila
Më: 20.08.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Kursi më i mirë që kam ndjekur ndonjëher.Planprogrami mësimor ka përfshirë të gjitha elementet bazë dhe ato shtes të Laravel-it.Cdo pjes teorike është implementuar nga ana e profës duke ndërtuar të njëjtën kohë edhe një projekt gjithpërfshirës .Profa ka qenë shum i qartë në spjegimet e tij dhe korrekt. Unë këtë kurs e rekomandoj për të gjith ata që vetën e shohin si #laraveldeveloper -a të ardhshëm.
The best course I have ever taken. The curriculum has included all the basic and additional elements of Laravel. Each theoretical part has been implemented by the professor while building a comprehensive project. The profile has been very clear in his explanations and correct. I recommend this course to all those who see themselves as the next #laraveldeveloper.
~ Fatbardha Lutolli
Më: 16.08.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Jam shumë e kënaqur që kam mundësinë të jem pjesë e ligjërimit tuaj.
I am very pleased to have the opportunity to be part of your lecture.
~ Qëndresa Qela
Më: 06.08.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
This course is beginner friendly throughout the whole course, I had no idea how to code and how to make websites now I feel like I can make fantastic interactive websites, excellent!
~ Lindar Hoxha
Më: 07.07.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Ky trajnim më ka pëlqyer jashtzakonisht shumë,ku të gjitha gjërat janë spjeguar në mënyren më të mirë të mundshme nga Profesori Tahir Hoxha. E rekomandoj te të gjthë që dëshirojnë të avancohen në programim që ta ndjekin këtë trajnim.
I liked this training very much, where all things are explained in the best possible way by Professor Tahir Hoxha. I recommend it to anyone who wants to advance in programming to attend this training.
~ Hysen Gashi
Më: 20.06.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Kur e kam parë programin e kursit, më ka pëlqyer bukur shumë, edhepse unë pothuajse kam pasë një përvojë me WordPress; kam bërë disa projekte me WordPress edhe kam qene i familjarizuar. Mirëpo, mësimet që i kam marrë, kanë qenë më të thella se ato qe i kam ditur. Në shume raste, profesori na ka spjeguar e na ka dërguar literaturë përtej asaj që e kemi mësuar, e që e vlerësoj shumë. Spjegimi ka qene shumë i mirë, ka spjeguar tepër mirë dhe në detaje. Ndoshta, ndonjëherë mua m'u dukë që po i spjegon tepër në detaje, por kur e mendon që pjesa tjetër e grupit s'kanë qenë të familjarizuar me WordPress, atëherë e kuptoj plotësisht profesorin. Ditëve të fundit, për shkak të praktikës që kam filluar, nuk kam mundur ta përcjell vazhdimisht me rregull. Por, gjithsesi se do t'i ndjek të gjitha nga video regjistrimet. E falënderoj profesorin për angazhimin edhe për të gjitha materjalet e videot shtese që na ka ofruar.
When I saw the course program, I liked it pretty much, even though I had some experience with WordPress; I did some projects with WordPress and I was familiar with it. However, the lessons I have learned have been deeper than I have ever known. In many cases, the professor has explained to us and sent us literature beyond what we have learned, which I appreciate very much. The explanation has been very good, it has explained very well and in detail. Maybe, sometimes it seemed to me that he was explaining them too much in detail, but when you consider that the rest of the group were not familiar with WordPress, then I fully understand the professor. In recent days, due to the practice I have started, I have not been able to follow it regularly. But, anyway, I will follow all of the video recordings. I thank the professor for his commitment and for all the additional materials and videos he has provided.
~ Adnan Beqiraj
Më: 19.06.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Kurs i nivelit te larte , poashtu edhe profesori ka qene perfekt me nje spjegim shume te mire dhe te kuptueshem. Per mua ka qene nje ndihmes shume e madhe ne Laravel dhe PHP
The high level course, also the professor was perfect with a very good and understandable explanation. For me it has been a great help in Laravel and PHP.
~ Diamant Elezi
Më: 16.06.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Ky kurs ka qenë një ndihmesë tejet e madhe për mua të njoftohem me konceptet dhe funksionimin e Laravel.
This course has been a great help for me to get acquainted with the concepts and functioning of Laravel.
~ Erona Ibrahimi
Më: 13.06.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5