Testimonials

Çdo gjë është në rregull,jam shumë i kënaqur me ligjërimin e profesorit. Laravel po duket të jetë paksa më sfidues dhe më kompleks për mua.
Everything is fine, I am very pleased with the professor's lecture. Laravel is seeming to be a little more challenging and complex to me.
~ Arben Rexhepi
Më: 29.08.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Po më pëlqen shumë kursi dhe ua rekomandoj edhe të tjerëve.
I really like the course and recommend it to others.
~ Suel Saraçi
Më: 28.08.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Kursi i WordPressit me profesorin z.Tahir Hoxha ishte intensiv dhe shpjegimi ka qenë teper i qartë. Dua të veçoj se në këtë kurs kemi pasur një përparësi shumë të madhe: mundësinë e ndjekjes së ligjërimit të regjistruar. E ku ka më mirë se sa të mund të ridëgjosh mësimin e ligjëruar atëhere kur të nevojitet sërish?! Ua rekomandoj edhe të tjerëve, sepse, nqs vërtetë duan të mësojnë, do të gjejnë një ligjërim shumë të qartë dhe korrekt.
The WordPress course with Professor Mr. Tahir Hoxha was intensive and the explanation was very clear. I want to point out that in this course we had a very big advantage: the possibility of attending the registered lecture. And where better than to be able to listen to the taught lesson when it is needed again ?! I recommend it to others as well, because if they really want to learn, they will find a very clear and correct discourse.
~ Migena Gjylhasani Canhasi
Më: 23.08.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Jam jashtëzakonisht i knaqur që kam qenë pjesë e këtij kursi. Informacioni që serviret në këtë kurs është i një standarti krejtësishtë tjetër, aty ke mundësi të mësosh gjëra të cilat në jeten e përditshme në profesionë vështirë të ti ofroj njeri me një profesionalizëm dhe përkushtim të tillë si Tahir Hoxha. Mbi të gjitha këtë kurs jua rekomandoj të gjithë studentëve apo të sapo diplomuarve sepse me të vërtetë ja vlenë. Mos hezitoni të bëheni pjesë e këtij kursi!
I am extremely pleased to have been part of this course. The information served in this course is of a completely different standard, there you have the opportunity to learn things that in everyday life in professions it is difficult to offer someone with a professionalism and dedication such as Tahir Hoxha. Above all, I recommend this course to all students or recent graduates because it is really worth it. Do not hesitate to become part of this course!
~ Gramos Feka
Më: 20.08.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Kursi Laravel ka qenë një kurs i veçantë, në të cilin janë përmbledhur të gjitha temat kryesore. Eksperienca dhe njohuritë e profesorit janë ata që e veçojnë këtë kurs. Unë personalisht jam nda shumë i kënaqur!
The Laravel course was a special course, in which all the main topics were summarized. The experience and knowledge of the professor are what set this course apart. I personally am very pleased!
~ Adnan Vila
Më: 20.08.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Kursi më i mirë që kam ndjekur ndonjëher.Planprogrami mësimor ka përfshirë të gjitha elementet bazë dhe ato shtes të Laravel-it.Cdo pjes teorike është implementuar nga ana e profës duke ndërtuar të njëjtën kohë edhe një projekt gjithpërfshirës .Profa ka qenë shum i qartë në spjegimet e tij dhe korrekt. Unë këtë kurs e rekomandoj për të gjith ata që vetën e shohin si #laraveldeveloper -a të ardhshëm.
The best course I have ever taken. The curriculum has included all the basic and additional elements of Laravel. Each theoretical part has been implemented by the professor while building a comprehensive project. The profile has been very clear in his explanations and correct. I recommend this course to all those who see themselves as the next #laraveldeveloper.
~ Fatbardha Lutolli
Më: 16.08.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Jam shumë e kënaqur që kam mundësinë të jem pjesë e ligjërimit tuaj.
I am very pleased to have the opportunity to be part of your lecture.
~ Qëndresa Qela
Më: 06.08.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
This course is beginner friendly throughout the whole course, I had no idea how to code and how to make websites now I feel like I can make fantastic interactive websites, excellent!
~ Lindar Hoxha
Më: 07.07.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Ky trajnim më ka pëlqyer jashtzakonisht shumë,ku të gjitha gjërat janë spjeguar në mënyren më të mirë të mundshme nga Profesori Tahir Hoxha. E rekomandoj te të gjthë që dëshirojnë të avancohen në programim që ta ndjekin këtë trajnim.
I liked this training very much, where all things are explained in the best possible way by Professor Tahir Hoxha. I recommend it to anyone who wants to advance in programming to attend this training.
~ Hysen Gashi
Më: 20.06.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Kur e kam parë programin e kursit, më ka pëlqyer bukur shumë, edhepse unë pothuajse kam pasë një përvojë me WordPress; kam bërë disa projekte me WordPress edhe kam qene i familjarizuar. Mirëpo, mësimet që i kam marrë, kanë qenë më të thella se ato qe i kam ditur. Në shume raste, profesori na ka spjeguar e na ka dërguar literaturë përtej asaj që e kemi mësuar, e që e vlerësoj shumë. Spjegimi ka qene shumë i mirë, ka spjeguar tepër mirë dhe në detaje. Ndoshta, ndonjëherë mua m'u dukë që po i spjegon tepër në detaje, por kur e mendon që pjesa tjetër e grupit s'kanë qenë të familjarizuar me WordPress, atëherë e kuptoj plotësisht profesorin. Ditëve të fundit, për shkak të praktikës që kam filluar, nuk kam mundur ta përcjell vazhdimisht me rregull. Por, gjithsesi se do t'i ndjek të gjitha nga video regjistrimet. E falënderoj profesorin për angazhimin edhe për të gjitha materjalet e videot shtese që na ka ofruar.
When I saw the course program, I liked it pretty much, even though I had some experience with WordPress; I did some projects with WordPress and I was familiar with it. However, the lessons I have learned have been deeper than I have ever known. In many cases, the professor has explained to us and sent us literature beyond what we have learned, which I appreciate very much. The explanation has been very good, it has explained very well and in detail. Maybe, sometimes it seemed to me that he was explaining them too much in detail, but when you consider that the rest of the group were not familiar with WordPress, then I fully understand the professor. In recent days, due to the practice I have started, I have not been able to follow it regularly. But, anyway, I will follow all of the video recordings. I thank the professor for his commitment and for all the additional materials and videos he has provided.
~ Adnan Beqiraj
Më: 19.06.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Kurs i nivelit te larte , poashtu edhe profesori ka qene perfekt me nje spjegim shume te mire dhe te kuptueshem. Per mua ka qene nje ndihmes shume e madhe ne Laravel dhe PHP
The high level course, also the professor was perfect with a very good and understandable explanation. For me it has been a great help in Laravel and PHP.
~ Diamant Elezi
Më: 16.06.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Ky kurs ka qenë një ndihmesë tejet e madhe për mua të njoftohem me konceptet dhe funksionimin e Laravel.
This course has been a great help for me to get acquainted with the concepts and functioning of Laravel.
~ Erona Ibrahimi
Më: 13.06.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Leksionet që i kemi mësuar gjatë kursit kanë qenë shumë benefite sidomos për profesionin tonë të ardhshëm, por gjithashtu më kanë ndihmuar shumë edhe për studimet në fakultet. Spjegimi nga ana juaj profesor ka qene i qartë, dhe organizimi i kodeve ka qenë mjaft mirë i struktruar dhe lehtë për t'i kuptuar edhe më vonë në rast të rishikimit të videove, që është një bonus për neve. Ju faleminderit nga ana juaj!
The lessons we learned during the course have been very beneficial especially for our future profession, but they have also helped me a lot for the studies in the faculty. The explanation from the professor has been clear, and the organization of the codes has been well structured and easy to understand even later in case of video recordings, which is a bonus for us. Thank you!
~ Fiona Mehmeti
Më: 13.06.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5
Good for me, just keep going...
~ Mert Krasniqi
Më: 07.06.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Spjegim jashtëzakonisht i mirë dhe i suksesshëm nga profesori i nderuar Tahir Hoxha.
Extremely good and successful explanation by the honored professor Tahir Hoxha.
~ Dren Blakaj
Më: 03.06.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5
Spjegimi eshte perfekt! Kisha rekomandu me u mbajt trajnime te tilla edhe per lami te ndryshme psh Cyber Security e te tjera..
~ Blinera Hysenaj
Më: 02.06.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Shume trajnim i mire, me te vertete po kenaqem keto 4 ore mesim. Ju pergezoj
~ Ilmije Kamishi
Më: 31.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Ligjerata e pare e kursit ishte absolute. Gjithqka ne nivel, duke filluar prej profesorit te nderuar e deri te detajet me te vogla te literatures se shpjeguar. Falemnderit shume per mundesine. A.A
The first course lecture was absolute. Everything at the level, starting from the honored professor to the smallest details of the explained literature. Thank you very much for the opportunity. A.A
~ Anita Aliu
Më: 31.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Shume i lehte per tu kuptuar, menyra e shpjegimit eshte mjaft e qarte dhe projektet jane lehte per tu ndjekur dhe koduar nga ne.
~ Betime Hamidi
Më: 31.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Shumë i rëndësishëm për karrierën tonë.
~ Ibrahim Salihi
Më: 31.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Perfekt, më ka ndihmuar shumë për të ardhmen time!
~ Blendi Hajdari
Më: 28.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Kursi në WordPress me trajnerin Tahir Hoxha është në nivel shumë profesional. Efektshmëria në mësime është me ndikim pozitiv i cili patjetër do të arrijë rezultate të kënaqshme.
The WordPress course with trainer Tahir Hoxha is at a very professional level. Effectiveness in lessons is with positive impact which will definitely achieve satisfactory results.
~ Gëzim Brestovci
Më: 27.05.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Fale ketije kursi kam arritur te zhvillohem si programer. Jam shum i kenaqur me menyren e shpjegimit dhe sistemit online.
Thanks to this course I managed to develop as a programmer. I am very satisfied with the way of explanation and the online system.
~ Rilind Sejfijaj
Më: 26.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Për të gjithë ata që mendojnë të fillojnë një karrierë mbi bazat e programimit ne PHP do t'ia rekomandoj kursin nga ana e profesorit Tahir Hoxha! Shpjegimi ne forme te detajuar e te qarte nga ana e profesorit,ia shton me te vertete efikasitetin kursit! Mbi te gjitha ajo qe me ka lene pershtypje me shume,eshte puna e sigurise se aplikacioneve,ku profesori i kushtoi shume kohe dhe ne maksimum na mesoi te jemi te kujdesshem Ne kete pike. Situata e krijuar tashme ne tere globin me pamundesoi qe te jem shume aktiv e ti perseris mesimet,por fakti qe i kemi videot padyshim qe do te mesojme edhe me shume! Uroj qe shume student tjere te ndjekin kurse te tilla.
For all those who are thinking of starting a career on the basics of programming in PHP, I will recommend the course by Professor Tahir Hoxha! The detailed and clear explanation by the professor really adds to the efficiency of the course! Above all, what has impressed me the most is the work of application security, where the professor spent a lot of time and at most taught us to be careful. At this point, the situation all over the globe made it impossible for me to be very active and repeat the lessons, but the fact that we have the videos will definitely teach us even more! I wish many other students attend such courses.
~ Mustafë Shaqiri
Më: 26.05.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5