Testimonials

Kur e kam parë programin e kursit, më ka pëlqyer bukur shumë, edhepse unë pothuajse kam pasë një përvojë me WordPress; kam bërë disa projekte me WordPress edhe kam qene i familjarizuar. Mirëpo, mësimet që i kam marrë, kanë qenë më të thella se ato qe i kam ditur. Në shume raste, profesori na ka spjeguar e na ka dërguar literaturë përtej asaj që e kemi mësuar, e që e vlerësoj shumë. Spjegimi ka qene shumë i mirë, ka spjeguar tepër mirë dhe në detaje. Ndoshta, ndonjëherë mua m'u dukë që po i spjegon tepër në detaje, por kur e mendon që pjesa tjetër e grupit s'kanë qenë të familjarizuar me WordPress, atëherë e kuptoj plotësisht profesorin. Ditëve të fundit, për shkak të praktikës që kam filluar, nuk kam mundur ta përcjell vazhdimisht me rregull. Por, gjithsesi se do t'i ndjek të gjitha nga video regjistrimet. E falënderoj profesorin për angazhimin edhe për të gjitha materjalet e videot shtese që na ka ofruar.
When I saw the course program, I liked it pretty much, even though I had some experience with WordPress; I did some projects with WordPress and I was familiar with it. However, the lessons I have learned have been deeper than I have ever known. In many cases, the professor has explained to us and sent us literature beyond what we have learned, which I appreciate very much. The explanation has been very good, it has explained very well and in detail. Maybe, sometimes it seemed to me that he was explaining them too much in detail, but when you consider that the rest of the group were not familiar with WordPress, then I fully understand the professor. In recent days, due to the practice I have started, I have not been able to follow it regularly. But, anyway, I will follow all of the video recordings. I thank the professor for his commitment and for all the additional materials and videos he has provided.
~ Adnan Beqiraj
Më: 19.06.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Kurs i nivelit te larte , poashtu edhe profesori ka qene perfekt me nje spjegim shume te mire dhe te kuptueshem. Per mua ka qene nje ndihmes shume e madhe ne Laravel dhe PHP
The high level course, also the professor was perfect with a very good and understandable explanation. For me it has been a great help in Laravel and PHP.
~ Diamant Elezi
Më: 16.06.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Ky kurs ka qenë një ndihmesë tejet e madhe për mua të njoftohem me konceptet dhe funksionimin e Laravel.
This course has been a great help for me to get acquainted with the concepts and functioning of Laravel.
~ Erona Ibrahimi
Më: 13.06.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Leksionet që i kemi mësuar gjatë kursit kanë qenë shumë benefite sidomos për profesionin tonë të ardhshëm, por gjithashtu më kanë ndihmuar shumë edhe për studimet në fakultet. Spjegimi nga ana juaj profesor ka qene i qartë, dhe organizimi i kodeve ka qenë mjaft mirë i struktruar dhe lehtë për t'i kuptuar edhe më vonë në rast të rishikimit të videove, që është një bonus për neve. Ju faleminderit nga ana juaj!
The lessons we learned during the course have been very beneficial especially for our future profession, but they have also helped me a lot for the studies in the faculty. The explanation from the professor has been clear, and the organization of the codes has been well structured and easy to understand even later in case of video recordings, which is a bonus for us. Thank you!
~ Fiona Mehmeti
Më: 13.06.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5
Good for me, just keep going...
~ Mert Krasniqi
Më: 07.06.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Spjegim jashtëzakonisht i mirë dhe i suksesshëm nga profesori i nderuar Tahir Hoxha.
Extremely good and successful explanation by the honored professor Tahir Hoxha.
~ Dren Blakaj
Më: 03.06.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5
Spjegimi eshte perfekt! Kisha rekomandu me u mbajt trajnime te tilla edhe per lami te ndryshme psh Cyber Security e te tjera..
~ Blinera Hysenaj
Më: 02.06.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Shume trajnim i mire, me te vertete po kenaqem keto 4 ore mesim. Ju pergezoj
~ Ilmije Kamishi
Më: 31.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Ligjerata e pare e kursit ishte absolute. Gjithqka ne nivel, duke filluar prej profesorit te nderuar e deri te detajet me te vogla te literatures se shpjeguar. Falemnderit shume per mundesine. A.A
The first course lecture was absolute. Everything at the level, starting from the honored professor to the smallest details of the explained literature. Thank you very much for the opportunity. A.A
~ Anita Aliu
Më: 31.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Shume i lehte per tu kuptuar, menyra e shpjegimit eshte mjaft e qarte dhe projektet jane lehte per tu ndjekur dhe koduar nga ne.
~ Betime Hamidi
Më: 31.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Shumë i rëndësishëm për karrierën tonë.
~ Ibrahim Salihi
Më: 31.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Perfekt, më ka ndihmuar shumë për të ardhmen time!
~ Blendi Hajdari
Më: 28.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Kursi në WordPress me trajnerin Tahir Hoxha është në nivel shumë profesional. Efektshmëria në mësime është me ndikim pozitiv i cili patjetër do të arrijë rezultate të kënaqshme.
The WordPress course with trainer Tahir Hoxha is at a very professional level. Effectiveness in lessons is with positive impact which will definitely achieve satisfactory results.
~ Gëzim Brestovci
Më: 27.05.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Fale ketije kursi kam arritur te zhvillohem si programer. Jam shum i kenaqur me menyren e shpjegimit dhe sistemit online.
Thanks to this course I managed to develop as a programmer. I am very satisfied with the way of explanation and the online system.
~ Rilind Sejfijaj
Më: 26.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Për të gjithë ata që mendojnë të fillojnë një karrierë mbi bazat e programimit ne PHP do t'ia rekomandoj kursin nga ana e profesorit Tahir Hoxha! Shpjegimi ne forme te detajuar e te qarte nga ana e profesorit,ia shton me te vertete efikasitetin kursit! Mbi te gjitha ajo qe me ka lene pershtypje me shume,eshte puna e sigurise se aplikacioneve,ku profesori i kushtoi shume kohe dhe ne maksimum na mesoi te jemi te kujdesshem Ne kete pike. Situata e krijuar tashme ne tere globin me pamundesoi qe te jem shume aktiv e ti perseris mesimet,por fakti qe i kemi videot padyshim qe do te mesojme edhe me shume! Uroj qe shume student tjere te ndjekin kurse te tilla.
For all those who are thinking of starting a career on the basics of programming in PHP, I will recommend the course by Professor Tahir Hoxha! The detailed and clear explanation by the professor really adds to the efficiency of the course! Above all, what has impressed me the most is the work of application security, where the professor spent a lot of time and at most taught us to be careful. At this point, the situation all over the globe made it impossible for me to be very active and repeat the lessons, but the fact that we have the videos will definitely teach us even more! I wish many other students attend such courses.
~ Mustafë Shaqiri
Më: 26.05.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5
Më pëlqeu shumë trajnimi, ku të gjitha gjërat spjegohen, deri në detajet më të vogla, gjë që kjo më bëri t'i kuptojë shumë qartë dhe mirë, gjitha gjërat që janë përfshirë në trajnim. E rekomandojë tek të gjithë, që deshirojnë të marrin një përvojë profesionale. I really enjoyed the training, where everything is explained, down to the smallest detail, which made me understand very clearly and well, all the things related to training. Recommend it to anyone who wants to get a professional experience.
~ Endrit Susuri
Më: 25.05.2020
Kursi: WordPress
Vlerësimi: 5
Trajnimi ka qenë në nivel të mirë, besoj se janë baza të mjaftueshme për të vazhduar kodimin në Laravel.
~ Argjend Llumnica
Më: 24.05.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Shumë i kënaqur, e rekomandoj tek të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë.
Very satisfied, I recommend it to anyone who wants to learn.
~ Gentian Krasniqi
Më: 24.05.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Komenti im rreth këtij kursi është tejet pozitiv. Çdo gjë ka qenë e spjeguar në detaje duke filluar nga gjërat bazike e deri ato më të ndërlikuarat. Po ashtu, profesori Tahir Hoxha ka qenë shumë i përkushtuar duke na ofruar materiale dhe referenca për çdo nevojë apo pyetje që e kemi pasur.
My comment about this course is extremely positive. Everything has been explained in detail from the basic things to the most complex ones. Also, Professor Tahir Hoxha has been very dedicated by providing us with materials and references for any needs or questions we have had.
~ Arbonita Sylejmani
Më: 23.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
U ndava më se i kënaqur me kursin për Laravel, përmbajtja e duhur dhe mësimet me shembuj shumë praktik. Gjatë kursit zhvilluam një Web aplikacion (e-commerce) nga 0 dhe mësuam praktikat më të mira në Laravel. Profesori Tahir Hoxha ofroi ndihmë dhe pas orarit të kursit. Të gjithë ata që dëshirojnë të avancohen në karrierën e tyre si zhvillues dhe si PHP developer ua rekomandoj. 10/10. Do t'i ndjekja përsëri orët mësimore. Më se i rekomanduar.
I was more than happy with the Laravel course, the right content and the lessons with very practical examples. During the course we developed a Web application (e-commerce) from zero and learned the best practices in Laravel. Professor Tahir Hoxha offered assistance even after the course schedule. I recommend to all those who want to advance in their career as a developer and as a PHP developer. 10/10. I would attend classes again. More than recommended.
~ Gazmend Sahiti
Më: 22.05.2020
Kursi: Laravel
Vlerësimi: 5
Sinqerisht , jam shumë i kënaqur nga ky kurs, besoj se është një përgatitje shumë e mirë për kurse më komplekse si Laravel framework. Profesori Tahir Hoxha u mundua që të na përgatisë vazhdimisht dhe pjesa që më ka pëlqyer gjithashtu ka qenë ajo e sigurisë së Web aplikacionit, të cilës i është dhënë një rëndësi e veçantë. Ua rekomandoj të gjithë atyre që dëshirojnë të kyqen në botën e Web development.
Honestly, I am very pleased with this course, I believe it is a very good preparation for more complex courses like Laravel framework. Professor Tahir Hoxha tried to prepare us constantly and the part I also liked was that of the security of the Web application, which was given a special importance. I recommend to all those who want to join the world of Web development.
~ Kushtrim Haziri
Më: 21.05.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5
Faleminderit shumë për ndihmën dhe përkrahjen tuaj gjatë trajnimit, ka qenë përvojë shumë e mirë dhe kemi mësuar shumë.
~ Leonit Shaqiri
Më: 21.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Ishte kënaqësi të isha student në kursin e Web Design në ICK, ku profesor ishte Tahir Hoxha. Në këtë kurs mësova shumë dhe jam përgaditur për këtë fushë. Shpjegimi ishte fenomenal dhe i kuptueshëm. Ligjëratat online ishin të organizuara në mënyrë profesionale. Unë ua rekomandoj këtë kurs të gjithë atyre që u intereson të mësojnë Web Design.
~ Ardijan Thaçi
Më: 21.05.2020
Kursi: Web Design
Vlerësimi: 5
Me këtë kurs jam tepër i kënaqur, sidomos me spjegimin tepër të qartë nga ana e profesorit Tahir Hoxha. Edhe pse në fakultet e kemi pasur një semestër vetëm rreth PHP, nuk i kam ditur shumë gjëra e të cilat i mësova nga ky kurs, sidomos kalimin nga kodi i shkruar në mënyrë procedurale te arkitektura MVC, si dhe aspektin e sigurisë. Faleminderit për të gjitha!
~ Valon Krendali
Më: 20.05.2020
Kursi: PHP/MySQL
Vlerësimi: 5